Kullanım Koşulları

TVİ TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. (SOFİSTİKTUR) KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1- İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, “TVİ TURİZM VE TİCARET LTD. ŞTİ.”  (kısca TVİ” olarak anılacaktır) ile TVİ'ye ait olan “www.sehrikeyif.com” sitesine (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında, ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- Sözleşmenin konusu, SİTE'ye üyelik ve SİTE'nin kullanım şartları, TVİ'nin aracılık yaparak SİTE üzerinden sunduğu ve sunacağı mal veya hizmetlerden ÜYE tarafından yararlanma esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 3- Üyelik, sözleşme tarafı gerçek kişinin SİTE üzerinde yer alan üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup işbu kullanıcı sözleşmesini onayladığını beyan etmesi ve üyelik işleminin TVİ tarafından onaylanması ile başlar ve ÜYE ancak bu andan sonra işbu kullanıcı sözleşmesindeki haklardan yararlanmaya başlar.

MADDE 4- ÜYESİTE'yi ve TVİ'nin aracı olarak sunduğu hizmet ve malları, işbu kullanıcı sözleşmesinde ve işbu kullanıcı sözleşmesinin eki niteliğindeSİTE'de ayrıca belirtilen üyelik ve kullanıma ilişkin hükümler ile TVİ tarafından SİTE üzerinden veya başta elektronik iletişim araçları olmak üzere başkaca iletişim yöntemleri kullanılarak kendisine bildirilen kullanım şartlarına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, işbu kullanıcı sözleşmesi ve ÜYE'ye bildirilen diğer kullanım şartlarına uymadığının TVİ tarafından tespit edilmesi halinde başkaca herhangi bir ihtar veya bildirimde bulunmaksızın üyeliğinin sonlandırılacağını kabul eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 5- TVİ tarafından işbu kullanıcı sözleşmesi ve eki niteliğindeki diğer hükümlerde yapılacak değişiklikler, ÜYE değişiklikten sonra ilk kez SİTE'ye girerek TVİ'nin aracı olarak sunduğu hizmet veya mallara ilişkin yapacağı işlemlerden önce onaylanmak üzere ÜYE'ye bildirilir. ÜYE, onaylama işlemi ile onaylama anından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikleri kabul edebileceği gibi bu değişiklikleri kabul etmeyerek işbu kullanıcı sözleşmesini ve üyeliğini sonlandırabilir.

SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 6- ÜYETVİ tarafından her bir mal veya hizmet için SİTE üzerinden duyurduğu özel şartları dikkatlice okuyup, bu özel şartları karşıladığını ve bunlara uyacağını kendisi değerlendirmek zorundadır. TVİ tarafından aracı olarak sunulan malların satın alınması ile ÜYE bu özel şartları taşıdığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- ÜYE, satın aldığı tur ve konaklamaları  SİTE'de belirtilen süre içerisinde ve belirtilen özel şartlara uygun olarak kullanabilir. Süre ve şartlara uyulmaması nedeniyle kullanılamaması halinde sorumluluk ÜYE'ye aittir ve ÜYE hiçbir biçimde bu kuponu kullanmak için TVİ’den talepte bulunamaz.

MADDE 8- ÜYE, işbu kullanıcı sözleşmesinin bir örneğini kopyalayabilir ya da çoğaltabilir. ÜYE, işbu kullanıcı sözleşmesine ve değiştirilmiş hallerine sürekli olarak SİTE üzerinden erişebilir.

MADDE 9- ÜYETVİ tarafından üyenin web sitesi ya da başka bir kanalla açıkça onay vermesi halinde ,her türlü elektronik iletişim araçlarıyla (SMS, e-mail, faks vb.) kendisine gönderilecek bilgilendirme, reklam veya başkaca amaçlı iletiyi almayı kabul eder. ÜYE, TVİ’ye  bildirimde bulunmak suretiyle kendisine gönderilen iletilerin gönderilmesini reddedebilir. Ancak bu halde, işbu kullanıcı sözleşmesi, bu sözleşmenin eki niteliğindeki üyelik ve kullanıma ilişkin hükümler ve bunlardaki değişiklikler ile siparişin teyidi için gönderilmesi gereken iletilerin kendisine ulaşmamasından ve bu nedenle doğacak zararlardan dolayı TVİ'yi sorumlu tutmayacağını ve bu hususların takibini SİTE üzerinden yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ÜYE, yazılı beyanda bulunarak söz konusu iletilerin kendisine gönderilmesini kabul etmediğini TVİ’ye bildirmedikçe TVİ’nin kendisine gönderdiği iletilerin elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında alıcı tarafından gönderilmesi kabul edilmiş ticari elektronik iletilerden sayılacağını ve TVİ’nin bu iletiler bakımından herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk taşımayacağını kabul eder.

MADDE 10- ÜYE, üyelik başvurusunu yaparken ve üyeliğini başlatırken, TVİ'ye ait SİTE’de TVİ'nin aracı olarak sunduğu hizmet veya mallardan yararlanırken veya başkaca her türlü işlemi yaparken, işbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde ve eki niteliğinde SİTE'de ayrıca belirtilen üyelik ve kullanıma ilişkin hükümlerde yer alan tüm şartlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve belirtilen tüm şart ve hükümleri anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- ÜYETVİ'nin aracı olarak sunduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak SİTE'de yer alan bilgilerin bu mal ve hizmetin sunucusu ÜYE İŞYERİ tarafından bildirilen her türlü görsel, yazılı ve işitsel bilgi, açıklama ve benzeri verilerin doğruluğu ve gerçeğe uygunluğundan ÜYE İŞYERİ'nin sorumlu olduğunu kabul eder. ÜYE, bu türden bilgi, açıklama ve verilerin yanlış ve gerçeğe aykırı olması durumunda TVİ'yi sorumlu tutmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- ÜYE, kullanıcı ismi, şifre, kredi kartı bilgileri gibi her türlü kişisel verilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden ve bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ve benzeri durumlardan kişisel olarak sorumludur. ÜYE, kendisine ait her türlü kişisel verilerin kötü niyetli olarak kullanılabileceğine ilişkin şüphe duyduğu durumları derhal TVİ'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde, TVİ'yi sorumlu tutmayacağını ve TVİ'nin uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13- ÜYE, bir malın teslimini içeren sözleşmelerde malın teslim tarihinden, bir hizmetin sunulmasına ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanmak isteyen ÜYE, bu durumu 14 günlük süre içinde TVİ’ye faks veya e-mail yoluyla yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılacak cayma talepleri geçerli olmayacaktır. ÜYE, cayma hakkını kullanma talebi ile birlikte söz konusu mal veya hizmete ilişkin kendisine TVİ tarafından fatura kesilmiş ve gönderilmiş ise fatura aslını da TVİ’ye iade etmekle yükümlüdür. TVİ’nin fatura kesmiş olduğu ve fatura aslının gönderilmediği durumda KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilemez. ÜYE tarafından usulüne uygun biçimde cayma beyanında bulunulması ve fatura aslının TVİ’ye gönderilmesini müteakip 10 (on) gün içerisinde söz konusu mal veya hizmetin bedelinin ÜYE’ye iadesi TVİ tarafından gerçekleştirilecektir.

MADDE 14- ÜYETVİ'nin aracı olarak sunduğu mal veya hizmetin satın alınması ve kullanılması, bu borcun herhangi bir sebeple ifa edilememesi ile bu mal veya hizmete ait ya da bunların sunulmasına dair açık ya da gizli her türlü kusur ayıplara ilişkin olarak mal ve hizmetin ait olduğu ÜYE İŞYERİ’nin sorumlu olduğunu kabul eder. ÜYE, bu türden durumlarda TVİ'yi hiçbir biçimde sorumlu tutmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu türden durumlara ilişkin TVİ'ye yöneltilecek tüm taleplerin TVİ tarafından doğrudan ÜYE İŞYERİ'ne yönlendirilmesini kabul eder.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu ve 05.10.2007 tarihli Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümleri kapsamında düzenlenen ve TVİ’ye ait internet siteleri üzerinden satışı yapılan paket turlarda, ÜYE’nin bu paket tur sırasında karşılaşabileceği her türlü zarardan münhasıran ÜYE İŞYERİ sorumlu olup ÜYE bu zararlarla ilgili olarak TVİ’den herhangi bir talepte bulunmamayı geri dönülemez bir biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda anılan yasal mevzuat gereği paket turlarda seyahat acentalarının yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu sigortanın yaptırılması da tamamen ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. Söz konusu zorunlu sigortanın hiç veya gereği gibi yaptırılmamış olmasından kaynaklanan her türlü talepten münhasıran ÜYE İŞYERİ sorumlu olup TVİ bu hususta sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 15- ÜYE, satın alınan mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde kredi kartı kullanılması durumunda yapılan harcamaya bankalar aracılığıyla itiraz etme hakkını kötüye kullanmayacağını ve mal veya hizmete ilişkin bedelin ödenmemesinden dolayı TVİ ve ÜYE İŞYERİ'nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi geridönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16- ÜYESİTE'yi yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacağını, diğer üyelerin ve üye işyerlerinin her türlü kişisel, ticari, fikri, ayni ve diğer haklarını ihlal veya bunlara tecavüz edecek biçimde kullanmayacağını, doğrudan kendisi ile ilgili olmadıkça SİTE üzerinde bulunan hiçbir yazılı, görsel veya işitsel veriyi çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, hiçbir biçimde işlemeyeceğini, TVİ ile dolaylı veya doğrudan rekabete girmeyeceğini, bu hükümlere aykırı davranışı halinde kendine ayrıca bir bildirim yapılmaksızın bu hükümlere aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkan her türlü zararı tazmin edeceğini ve bu nedenle TVİ'nin sorumlu tutulmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17- ÜYE, üyelik kaydı sırasında veya SİTE'yi işbu kullanıcı sözleşmesi kapsamında kullanırken kendisi tarafından veri girilmesi sırasında hata yapması veya bu verilerde değişiklik olması durumunda bu hataları SİTE'de bulunan kendisine ait üyelik paneli üzerinden düzeltebilir. Ancak TVİ'nin aracı olarak sunduğu mal ve hizmetlerin kupon karşılığında satın alınmasına onay işleminden sonra yapılan satın almaya ilişkin veri hataları ancak işlem yapıldıktan sonra bir (1) saat içerisinde ve herhalde ilgili mal veya hizmetin kupon satış süresi dolmadan düzeltilebilir.

TVİ VE SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 18- TVİSİTE üzerinden sunduğu mal ve hizmetleri üyelere aracı olarak sunmaktadır ve asla doğrudan sağlayıcısı değildir. Bu nedenle, sunulan mal ve hizmetlere ilişkin  bu mal ve hizmetin sunucusu ÜYE İŞYERİ tarafından bildirilen her türlü görsel, yazılı ve işitsel bilgi, açıklama ve benzeri verilerin yanlışlığı ve gerçeğe aykırılığından sorumlu değildir.

MADDE 19- TVİ'nin aracı olarak sunduğu mal veya hizmete ilişkin kendisine ulaşan her türlü şikayet ve bildirimleri ÜYE İŞYERİ’ne bildirir. Bu şikayet ve bildirimlerin çözümü ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında karşılıklı olarak müzakere edilir.

MADDE 20- TVİ'nin aracı olarak sunduğu mal veya hizmete ait ya da bunların sunulmasına dair nedenlerden kaynaklanan açık ya da gizli her türlü kusur ve ayıplara ilişkin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Bu hususta gerek müşteriler ve gerekse sair diğer üçüncü kişiler tarafından TVİ’ye herhangi bir talep vukuunda, TVİ bu talebi ÜYE İŞYERİ'ne bildirmekle yükümlüdür. Bu talebin çözümü ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında karşılıklı olarak müzakere edilir.

MADDE 21- TVİSİTE üzerinden verilen siparişler onaylanmadan ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere sözleşme şartlarının ÜYE tarafından görülmesini ve sipariş ödeme bilgileri de girilmek suretiyle onaylandıktan sonra elektronik iletişim araçlarıyla bir teyit iletisini ÜYE'ye iletir.

MADDE 22- TVİ, SİTE'de aracı olarak sunduğu mal ve hizmetler ile bunların içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. TVİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

MADDE 23- TVİSİTE üzerinde reklam, bilgilendirme veya başkaca amaçlarla diğer sitelere verilen bağlantıların güvenlik ve içeriklerine dair herhangi bir taahhütte bulunmaz. ÜYE, bu bağlantılara erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır ve TVİ'yi herhangi bir biçimde sorumlu tutamaz.

MADDE 24- TVİ, teknik sorunlar ve diğer kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle SİTE'ye erişimde yaşanan sorun ve kesintiler ile bu nedenlerle oluşan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK ŞARTI

MADDE 25- TVİ ve ÜYE, aralarında imzaladıkları işbu kullanıcı sözleşmesi gereği öğrendikleri veya kendilerine bildirilen her türlü ticari sır ve benzeri haksız rekabete neden olabilecek nitelikteki bilgi ve belgeyi gizli tutmak ve yasal yükümlülükler gereği haller istisna olmak üzere hiçbir kişi veya kuruma açıklamamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde de devam eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 26- ÜYE, işbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıklarda, TVİ tarafından tutulan basılı, elektronik veya başkaca herhangi bir ortamda tutulan veritabanlarının, sistem kayıtlarının, ticari defter kayıtlarının ve diğer her türlü kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu ve bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 27- TVİ, işbu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerine uymaması halinde diğer tarafın sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak veya herhangi bir elektronik iletişim aracıyla göndereceği bir ihtarname ile tanıyacağı en az üç (3) iş günü sürenin sonunda sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için gerekli işlem ve eylemlerin yapılmaması halinde ihtarda bulunan taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 28- İşbu sözleşmede elektronik iletişim araçlarıyla yapılabileceği hüküm altına alınmış bildirimlerin bu yollarla yapılması geçerli kabul edilecektir.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 29- Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde Kadıköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir